Probiotiká a práceneschopnosť

V posledných rokoch bolo publikovaných viacero výsledkov výskumov, ktoré sa zaoberali vplyvom probiotík na znižovanie absencií v práci a výskytu príznakov a bežných ochorení u zamestnancov.

Jedným z nich bol randomizovaný placebo kontrolovaný výskum konaný vo Švédsku, do ktorého bolo zapojených 181 zdravých ľudí, dospelých zamestnancov, kde sa skúmalo, či konzumácia probiotík počas 80 dní má vplyv na ich chorobnosť a absenciu v práci. Zamestnanci boli rozdelení do dvoch skupín. Testovacej skupine bolo podávané dehydrované probiotikum L.reuteri v množstve 108 CFU/ml denne rozmiešané v 100ml tekutiny.

Výsledky preukázali, že počet absentujúcich zamestnancov bol nižší v skupine, ktorej bolo podávané probiotikum (10,6%) ako v skupine, ktorej bolo podávané placebo (až 26,4%). Frekvencia dní choroby bola v placebo skupine na úrovni 0,9%, kým v probiotickej skupine len skupine 0,4%. Najzaujímavejšie bolo ale zistenie, že počas 80 dní trvania štúdie absentovalo v práci kvôli chorobe až 33% zamestnancov z placebo skupiny, kým z probiotickej skupiny ani jeden.

Napriek tomu, že výskum nezahŕňal imunologické testy, teda zisťovanie úrovne imunity v oboch skupinách, je možné predpokladať, že práve probiotikami podporený imunitný systém pomohol zamestnancov bojovať s vírusmi a baktériami a zabránil vzniku chorôb.

Vyhnite sa práceneschopnosti s probiotikami

Ťažko pracujúci ľudia, ktorí denne užívajú probiotiká majú štatisticky menší počet dní práceneschopnosti do roka ako tí, ktorí probiotiká neužívajú.

Výskum zverejnený v periodiku Environmentálne zdravie dokazuje, že pracujúci, ktorí užívali denne dávku probiotickej baktérie Lactobacillus reuteri mali 2,5 krát menej PN-niek, ako tí, ktorým bolo podávané placebo.

Probiotická baktéria L.reuteri sa prirodzene nachádza v črevnej mikroflóre človeka a v materskom mlieku.

Švédski vedci vykonali štúdiu zameranú na zistenie ako vplýva denné užívanie L.reuteri na organizmus človeka. Štúdie sa zúčastnila skupina 181 pracovníkov (128 pracujúcich cez deň a 53 pracujúcich na zmeny) továrne Tetra Pak v meste Lund. Zamestnanci boli náhodne rozdelení pred zahájením výskumu do dvoch skupín. Jednej skupine bol podávaný nápoj obsahujúci baktériu L.reuteri, druhej skupine bol podávaný nápoj bez nej. Výskum trval 80 dní.

V skupine užívajúcej placebo, 23 z 87 pracovníkov uviedlo, že boli počas 80 dní minimálne raz na PN na rozdiel od skupiny užívajúcej probiotikum, kde z 94 zamestnancov bolo na PN len 10.

Efekt probiotika sa najviac ukázal v skupine zamestnancov pracujúcich na zmeny. Ani jeden z 26 zamestnancov užívajúcich probiotikum nebol počas trvania výskumu práceneschopný, na rozdiel od 9 z 27 pracovníkov zo skupiny, ktorej bolo podávané placebo.