Akútna hnačka detí

Pochopenie komplexných vplyvov probiotík na zdravie človeka prostredníctvom vedeckých výskumov stále narastá.

Desiatky štúdií sa venovali skúmaniu vplyvu probiotík na človeka v každej etape jeho života. Je dokázané, že u detí, ktoré boli kojené, sa vyskytuje v črevách podstatne viac probiotických baktérií, predovšetkým laktobacilov ako u detí, ktorým bola podávaná umelá výživa. U kojených detí bol v priamej súvislosti s týmto faktom zistený podstatne nižší výskyt kojeneckej hnačky a škodlivých baktérií ako E.coli a klostrídií. Kojenie a tým pádom aj vyššia prítomnosť probiotických baktérií tiež pomáha predchádzať vzniku Crohnovej choroby u detí.

Probiotiká sú schopné vytvoriť na stenách čriev súvislý ochranný povlak pokrývajúci sliznicu, a tým zabraňuje kolonizovaniu čreva patogénmi a ich následnému premnožovaniu.

Desať randomizovaných kontrolovaných štúdií v rôznych zdravotníckych zariadeniach v USA a Pakistane skúmalo vplyv probiotík u hospitalizovaných detských pacientov, z ktorých väčšina trpela rotavírusovou hnačkou. Celkovo bolo do štúdií zhrnutých 731 pacientov, ktorých hnačka trvala dlhšie ako tri dni. Analýzy výsledkov dokázali, že u detí užívajúcich probiotiká, konkrétne v tomto prípade najviac účinný probiotický druh Lactobacilus GG bol priebeh hnačky oveľa menej závažný a jej trvanie bolo až u 60% detí viac ako o 3 dni kratšie v porovnaní s deťmi, ktoré probiotiká neužívali.

Akútna hnačka u detí

Pozitívny vplyv probiotík pri liečbe akútnej hnačky u detí. Vedci porovnávali účinok piatich probiotických preparátov odporúčaných rodičom pri liečbe akútnej hnačky ich detí.

Klinická štúdia v spolupráci s detskými lekármi trvala 12 mesiacov. Informoval o tom . Výskumu sa zúčastnili deti v veku 3-36 mesiacov s akútnou hnačkou.
Deťom bolo podávaných 9 rôznych druhov probiotík, napríklad baktérie Streptococcus thermophilus, L acidophilus a Bifidobacterium bifidum.

Výskumu sa zúčastnilo 571 detí, pričom až u 86% z nich sa zaznamenalo určité zlepšenie stavu. Zlepšenie sa prejavilo v súvislosti s dĺžkou trvania hnačky, zloženia a hustoty stolice a hydratácie organizmu trpiaceho akútnou hnačkou.

Výskum taktiež preukázal, že nie všetky druhy probiotických baktérií sú účinné v liečbe akútnej hnačky u detí. Podobné výskumy sú preto aj pomôckou pre pediatrov v určovaní podpornej liečby hnačky u detí.

Akútna hnačka u detí a probiotiká

Potenciálne mechanizmy, ktorými probiotiká dosahujú prospešný účinok v prípade infekčnej hnačky zahrňujú vytesňovanie patogénov prostredníctvom kompetitívneho boja o väzobné miesta a dostupné živiny, znižovanie pH v čreve a tvorbu bakteriocínov, ako aj zvyšovanie tvorby mucínu40. Podávaním detskej výživy obsahujúcej BB-12 sa dosiahla kolonizácia bifidobaktériami porovnateľná s kojenými deťmi a zlepšil sa i celkový zdravotný stav detí 39

Bifidobacterium BB-12 umožňuje prevenciu hnačky dojčiat

Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná klinická štúdia na hospitalizovaných dojčatách vo veku 5-24 mesiacov. U 55 sledovaných jedincov dostávajúcich bežnú detskú výživu alebo detskú výživu s pridaním Bifidobacterium BB-12 a S. thermophilus TH-4 sa sledoval výskyt hnačky a shedding rotavírusu počas 4447 paciento-dní v období 17 mesiacov.

Pridanie BB-12 a TH-4 viedlo k redukcii incidencie hnačky spôsobenej rotavírusovou infekciou, ako aj k prenosu rotavírusu. Zatiaľ čo medzi deťmi užívajúcimi bežnú detskú výživu došlo k 31% výskytu hnačky a 39% detí prenášalo rotavírus, u detí, ktoré dostávali detskú výživu s pridaním probiotík sa hnačka vyskytla iba u 7% detí a len 10% detí prenášalo rotavírus. Probiotiká boli veľmi dobre tolerované, hoci mnohé z detí boli najmä na začiatku výrazne podvyživené a mnohé taktiež v imunokompromitovanom stave.

Bifidobacterium BB-12 zlepšuje črevné pochody dojčiat a znížilo výskyt podráždení kože od plienok.

Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná klinická štúdia na nekojených deťoch navštevujúcich jasle, ktoré dostávali bežnú detskú výživu alebo detskú výživu s pridaním Bifidobacterium BB-12 a S. thermophilus TH-4. Sledoval sa výskyt hnačky, počet stolíc, konzistencia stolice, zmeny črevných pochodov a podráždení kože od použitých plienok počas 24845 paciento-dní.

Pridanie BB-12 k detskej výžive viedlo k prijateľnejším črevným pochodom, nižšiemu výskytu tuhej stolice, k menšej dennej frekvencii vyprázdňovania a k nižšiemu výskytu podráždení kože od používaných plienok.

Bifidobacterium BB-12 ochráni pred rotavírusovou infekciou a hnačkou

Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná klinická štúdia u detí vo veku 6-36 mesiacov, ktoré užívali bežnú detskú výživu alebo detskú výživu s pridaním Bifidobacterium BB-12 alebo s BB-12 a S. thermophilus TH-4. Sledoval sa výskyt hnačky a rotavírusová infekcia. Protilátky voči rotavírusom sa stanovili v slinách.

Tretina detí neužívajúcich probiotiká malo 4-násobný nárast protilátok proti rotavírusom, čo naznačuje ich subklinickú rotavírusovú infekciu. U väčšiny detí užívajúcich probiotiká nedošlo k zmene hladín antirotavírusových protilátok. Vyskytujúca sa hnačka bola hlavne bakteriálneho pôvodu a iba 3 z 81 hnačkových epizód bolo rotavírusového pôvodu.

Bifidobacterium BB-12 znižuje počet a dĺžku trvania infekčných hnačiek

Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná klinická štúdia u zdravých detí vo veku 4-10 mesiacov, ktoré užívali bežnú detskú výživu alebo detskú výživu s pridaním Bifidobacterium BB-12. Počas 12 týždňov sa sledoval počet dní s horúčkou (viac ako 38°C), počet dní s hnačkou alebo s respiračným ochorením.

U detí neužívajúcich probiotiká sa zistil väčší počet dní s horúčkou, viac dní s hnačkou, pričom sa hnačka vyskytovala častejšie a trvala dlhšie v porovnaní s deťmi užívajúcimi probiotiká.

Bifidobacterium BB-12 môže chrániť dojčatá pred hnačkou

Multicentrická dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná klinická štúdia u 90 dojčiat mladších ako 8 mesiacov, ktoré užívali bežnú detskú výživu alebo detskú výživu s Bifidobacterium BB-12. Sledoval sa počet stolíc a ich konzistencia, telesná hmotnosť, počet dní so zvracaním a počet dní s hnačkou.

U dojčiat neužívajúcich probiotiká sa zistil väčší počet hnačkových epizód (39%) v porovnaní s dojčatami užívajúcimi výživu s probiotikami (28%), ako aj celkovo väčší počet dní s hnačkou.

Probiotiká v liečbe akútnej hnačky u detí

Vedci vykonali výskum, ktorého cieľom bolo porovnať účinky rôznych druhov probiotických baktérií odporúčaných rodičom v liečbe akútnej hnačky u detí. Výskum v spolupráci s rodičmi detí a pediatrami trval 12 mesiacov. Počas tohto obdobia bolo deťom podávaných 6 druhov probiotík, a to Lactobacillus rhamnosus, Saccharomyces boulardii, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium bifidum.

Základný výsledok bol v trvaní hnačky, v počte stolíc za jeden deň a jej skladby. Ďalej bolo vyhodnocované trvanie zvracania, výskyt horúčky a počet dní nevyhnutného pobytu v nemocnici.

Do výskumu bolo zahrnutých 500 detí. Priemerné trvanie hnačky bolo najkratšie u detí, ktorým bolo podávané probiotikum obsahujúce L. rhamnosus (78.5 hodiny) a mix zvyšných piatich druhov (70 hodín), na rozdiel od detí, ktoré dostávali placebo (115 hodín). Výrazne sa znížil počet stolíc za deň už po prvom dni podávania probiotík, na rozdiel od druhej skupiny detí.

Takisto zvyšné skúmané symptómy sa výrazne znížili u skupiny detí užívajúcich probiotiká.

Výsledky výskumu by mali okrem iného pomôcť pediatrom v zorientovaní sa, ktoré druhy probiotík ordinovať deťom trpiacim akútnou hnačkou.

Probiotiká zlepšujú liečbu hnačky u detí

Jedna z najnovších štúdií preukázala, že pridávanie probiotických baktérií do stravy pozitívne pôsobí pri liečbe hnačky u detí zapríčinenej prítomnosťou rotavírusu.

Každý rok viac než pol milióna detí na celom svete, predovšetkým v rozvojových krajinách, umiera na hnačku zapríčinenú rotavírusom. V štúdií, na ktorej spolupracovalo niekoľko vedeckých tímov, sa vedci zaoberali výskumom hnačky zapríčinenej týmto vírusom a skúmali vplyv probiotík na jej liečbu. Výskumu predchádzala štúdia na zvieratách, ktorá preukázala pozitívne účinky probiotík.

Vedci zistili, že druh probiotickej baktérie Lactobacillus rhamnosus v kombinácii s nižšími dávkami protilátok ako je bežné, poskytuje ochranu pred infekciou takmer rovnako účinne ako vyššia dávka protilátok podávaná samostatne bez probiotík. Týmto postupom sa ušetrí až 90% protilátok, ktorých pozitívny účinok na liečbu hnačky nahradí spomínané probiotikum.

Protilátky sú známe svojim pozitívnym účinkom pri liečbe hnačky spôsobenej rotavírusom, avšak táto liečba je veľmi nákladná, a preto aj pre množstvo ľudí z nižšej sociálno-ekonomickej vrstvy nedostupná.

Tím vedcov porovnával účinok šiestich rôznych probiotických baktérií v boji s hnačkou u zvierat. Výsledky ukázali, že u 59% zvierat nedošlo k vzniku hnačky zapríčinenej spomínaným vírusom, keď im pred infikovaním bolo podávané probiotikum. Pre porovnanie, len 7% myší sa vyhlo hnačke spôsobenej rotavírusom bez akýchkoľvek preventívnych opatrení. Najvýraznejší účinok sa zistil práve u probiotickej baktérie L. rhamnosus.

„Výsledky výskumu sú pozitívne predovšetkým pre chudobné krajiny. Protilátky a probiotiká by mohli byť používané ako doplnok štandardnej rehydratačnej orálne indikovanej liečby pri strate tekutín spôsobenej hnačkou a môže pomôcť zbaviť rozvojové krajiny nesmierneho utrpenia, ktoré toto ochorenie spôsobuje“, povedal vedúci výskumu z Karolínskeho Inštitútu." Informoval o tom server .