Účinok probiotík a ich dávkovanie

Závislosť účinku probiotických baktérií Bifidobacterium animalis subsp lactis BB-12® a Lactobacillus paracasei subsp paracasei CRL-341 od podávaného množstva u zdravej mladej dospelej populácie.

Cieľ

Táto štúdia sa uskutočnila so zámerom zistiť efekt suplementácie probiotickými kmeňmi Bifidobacterium animalis subsp lactis (BB-12®) a Lactobacillus paracasei subsp paracasei (CRL-432) závislý od ich podaného množstva. Zisťoval sa ich vplyv na krvné lipidy sledovaním stolice a správania čriev. Zmeny fekálnej mikroflóry boli analyzované v 1010  CFU/deň v skupine s probiotikami a v placebo skupine.

Dizajn štúdie

Štúdia bola uskutočnená ako randomizovaná, placebom kontrolovaná, dvojito zaslepená.

Nábor zdravých dospelých ľudí (18 až 40 rokov) sa uskutočnil prostredníctvom inzercie v miestnych novinách. Z vybraných 75 osôb štúdiu dokončilo 71 (46 žien a  25 mužov priemerného veku 25,6 roka (rozpätie 18 až 40 rokov)).

Priebeh štúdie

Dobrovoľníci boli náhodne rozdelení do piatich skupín, v ktorých dostávali buď placebo alebo zmes dvoch probiotík v koncentrácii 108, 109,1010 alebo 1011 CFU/deň počas  2 týždňov prípravy, 3 týždňov intervencie a 2 týždňov wash out. Správanie sa čriev a individuálny pocit zdravia (abdominálne (bloating) opuchy, flatulencia a bolesť hlavy) sa zaznamenávali denne počas celých 7 týždňov. Pred, počas a 2 týždne po intervencii boli sledované krvné lipidy, výskyt BB-12® a CRL-432 v stolici a fekálna mikroflóra.

Výsledky

Spolu s rastúcou dávkou významne vzrástol (P<0,001) aj výskyt BB-12® v stolici. V skupine, ktorej bola podávaná dávka 1011 CFU/deň sa BB-12® nachádzalo v stolici u 13 z 15 dobrovoľníkov. CRL-431 nebol prítomný v žiadnej z odobratých vzoriek stolice. Suplementácia probiotikami nezmenila zloženie fekálnej mikroflóry. Pozorované bolo značné lineárne zvýšenie hustoty stolice (looser stool) pri podávaní zvýšenej dávky probiotík. (P=0,018). Nebol zistený žiadny celkový dopad podávaného množstva probiotík na krvné lipidy. Vysoké dávky probiotík boli dobre tolerované.

Záver

Bol pozorovaný vzťah medzi podávanou dávkou probiotických baktérií kmeňa BB-12® a ich výskytom v stolici.

Podľa: Dose–response study of probiotic bacteria Bifidobacterium animalis subsp lactis BB-12® and Lactobacillus paracasei subsp paracasei CRL-341 in healthy young adults CN. Larsen, S Nielsen, P Kæstel, E Brockmann, M Bennedsen, HR Christensen, DC Eskesen, BL Jacobsen and KF Michaelsen