Klinické štúdie LA-5® a BB-12®

Priaznivé  účinky probiotických   kmeňov  LA-5® a BB-12® sa opísali  v mnohých klinických  štúdiách. V tomto článku nájdete ich prehľad.

Akútna hnačka detí

Pridanie BB-12® a S. thermophilus  TH-4 viedlo k redukcii incidencie hnačky spôsobenej rotavírusovou infekciou, ako aj k zníženiu prenosu rotavírusu. Zatiaľ čo medzi deťmi vo veku 5-24 mesiacov užívajúcimi bežnú detskú výživu po dobu 17 mesiacov došlo k 31% výskytu hnačky a 39% detí prenášalo rotavírus, u detí, ktoré dostávali  detskú výživu s pridaním probiotík sa hnačka vyskytla iba u 7% detí a len10% detí prenášalo rotavírus (Saavedra, Bauman et al. 1994). Výskyt hnačky, počet stolíc, konzistencia stolice, zmeny črevných pochodov a podráždenia kože od použitých  plienok  sa sledovali  na nekojených  de ťoch navštevujúcich jasle, ktoré dostávali bežnú det skú výživu alebo  detskú výživu s pridaním  BB-12® a S. thermophilus TH-4. Pridanie  BB-12® k detskej výžive viedlo k prijateľnejším črevným pochodom,  nižšiemu výskytu tuhej stolice, k menšej dennej  frekvencii  vyprázdňovania a k nižšiemu výskytu podráždení kože od používaných plienok (Saavedra, Abi-Hanna et al. 1998).

Tretina detí vo veku 6-36 mesiacov neužívajúcich detskú výživu s pridaním  BB-12® mala 4-násobný  nárast protilátok  proti rotavírusom, čo naznačuje ich subklinickú rotavírusovú infekciu. U väčšiny detí uží vajúcich probiotiká  nedošlo k zmene hladín antirotavírusových protilátok. Vyskytujúca sa hnačka bola hlavne bakteriálneho pôvodu a iba 3 z 81 hnačko vých epizód bolo rotavírusového pôvodu (Phuapradit, Varavithya et al. 1999). U detí vo veku 4-10 mesiacov neužívajúcich pro biotiká  sa zistilo väčší počet dní s horúčkou, viac dní s hnačkou,  pričom  sa hnačka  vyskytovala  častejšie a trvala  dlhšie v porovnaní  s deťmi užívajúcimi  probiotiká (Weizman, Asli et al. 2005). Podobne u dojčiat mladších ako 8 mesiacov neužívajúcich probio tiká sa zistil väčší počet hnačkových epizód  (39%) v porovnaní  s dojčatami  užívajúcimi  výživu s probiotikami (28%), ako aj celkovo väčší počet dní s hnačkou (Chouraqui, Van Egroo et al. 2004).

Chronická obstipácia a zlepšenie črevného prostredia  starších pacientov

Šesťtýždňovou  konzumáciou  stravy s pridanými probiotickými  kmeňmi sa dosiahlo  výrazné  zlepšenie črevného komfortu, zlepšili sa prirodzené tráviace pochody, pravidelnosť vyprázdňovania, a užívanie probiotík  LA-5® a BB-12®  môže  viesť  prakticky k úplnému  vylúčeniu používania  laxatív  u starších a imobilizovaných  pacientov (Alm, Ryn-Kjellen et al. 1993).

Sledovaní dlhodobo  hospitalizovaní pacienti vo veku 50-93 rokov, podobne ako starší ľudia vo všeobecnosti,  mali nízky počet  bifidobaktérií  a veľké množstvo klostrídií v stolici. Po 2 týždňoch užívania jogurtu s BB-12® došlo k výraznému zvýšeniu obsahu bifidobaktérií a k poklesu  Peptostreptococcaceae, Veillonellae a stafylokokov. BB-12® predstavoval 10% celkovej črevnej mikroflóry.

Podávanie  BB-12®  vo forme  jogurtu  môže  viesť k ovplyvneniu  zloženia  črevnej mikroflóry  starších pacientov, avšak zistená zmena sa udržiavala  iba počas konzumácie probiotického jogurtu (Matsumoto and Tadenuma 2000).

Po dvojtýždňovej  konzumácii  jogurtu s obsahom BB-12®  geriatrickými   dlhodobo hospitalizovanými pacientmi s priemerným vekom 78 rokov došlo k funkčnej obnove  mukózy (nárast polyamínov),  ako aj k potlačeniu  črevnej zápalovej  odpovede  (pokles haptoglobínu) a mutagénnosti stolice. Konzumácia jogurtu  obsahujúceho  BB-12® viedla  u starších dlhodobo hospitalizovaných pacientov k zlepšeniu črevného prostredia  a potlačeniu  existujúcich zápalových  procesov  v  čreve  (Matsumoto,   Ohishi  et  al. 2001).

Obnova črevnej mikroflóry po užívaní antibiotík

Tráviaci trakt jedincov dostávajúcich k antibiotiku taktiež probiotikum  v kapsulách sa po užívaní antibi otík rekolonizoval  rýchlejšie ako u tých, ktorí dostá vali placebo. Užívaním probiotík sa dosiahol taktiež nižší výskyt hnačiek. Potvrdilo sa, že probiotické baktérie sú účinné pri obnove mikroflóry počas a po užívaní antibiotík  (Black,  Einarsson et al. 1991). Podobné  výsledky sa dosiahli  s jogurtom obsahujúcim taktiež BB-12®, pričom obsah črevných laktobacilov a bakterioidov sa neznižoval počas užívania antibiotík iba u jedincov dostávajúcich k antibiotiku taktiež probiotikum  (Sullivan, Barkholt et al. 2003). Užívaním probiotík počas antibiotickej liečby sa dosiahol taktiež nižší výskyt kolonizácie baktériou Clostridium difficile, ktorá je príčinou následných hnačiek. Iba 18% probiotickej   skupiny  užívajúcej  probiotikum v kapsulách obsahujúcich LA-5® a BB-12® bolo kolonizovaných C. difficile v porovnaní   s 41% jedincov v placebo skupine (Nord, Lidbeck et al. 1997).

Hnačka cestovateľov

Výsledkom podávania  LA-5® a BB-12® (3 kapsuly denne) bolo výrazné  zníženie výskytu hnačky cestovateľov u turistov navštevujúcich 2 týždne Egypt, ako aj potlačenie   sprievodných  symptómov.  Zistila  sa

39% ochrana  proti výskytu  hnačky  v porovnaní s  placebom   (Black,  Anderson   et  al. 1989). Iba u 46% turistov navštevujúcich na 15 dní Egypt, ktorí dostali hnačku a užívali probiotiká 1 kapsulu  s kaž dým jedlom, bolo jej trvanie dlhšie ako jeden deň. Hnačka  trvajúca  dlhšie  ako jeden deň sa  zistila u  68% turistov  neužívajúcich   probiotiká (Black 1996). U turistov navštevujúcich  Tunis sa zistilo,  že podávanie 3 kapsúl denne je účinnejšie pri znižova ní výskytu hnačky cestovateľov než užívanie dvakrát denne. Mikrobiologická  analýza črevnej mikroflóry dokázala taktiež potlačenie   kvasinkovej  infekcie spôsobenej  C. albicans  (Black, Andersen  et  al. 1995).

Laktózová intolerancia

Zistilo sa, že jedine konzumácia jedál obsahujúcich LA-5® viedla k zníženiu tvorby vodíka v dychu je dincov  s intoleranciou  laktózy,  čo naznačuje  štatisticky preukazne lepšie trávenie laktózy. Zároveň došlo k odstráneniu symptómov neznášanlivosti laktózy u všetkých sledovaných jedincov (Lin, Savaiano  et al. 1991). Podobné zlepšenie sa zistilo, ak sa LA-5® užíval v acidofilnom  mlieku (Mustapha,  Jiang et al. 1997). Uvedené výsledky potvrdili degradáciu  laktózy pomocou  LA-5® in vitro (Jiang and Savaiano 1997).

Hladina cholesterolu

In vitro štúdium asimilácie cholesterolu probiotickými baktériami vrátane LA-5® a BB-12® dokázalo, že úbytok cholesterolu v prítomnosti probiotických  baktérií nebol spôsobený absorpciou  cholesterolu pro biotickými baktériami, ale je výsledkom dekonjugá cie so žlčovými kyselinami vďaka aktivite prítomných probiotických  baktérií  (Klaver  and van der Meer 1993). Tieto in vitro výsledky sa potvrdili aj in vivo, keď po 4 týždňoch užívania probiotického prepará tu obsahujúceho  LA-5® a BB-12® diabetickými pacientmi 2. typu došlo k 20% poklesu hladiny celkového sérového  cholesterolu  (Obradovic, Curic et  al. 1996).

Chronická vulvovaginitída

V cross-over štúdii trvajúcej  1 rok sa zistilo, že denné užívanie jogurtu obsahujúceho LA-5® potláča vaginálnu kolonizáciu a infekciu kvasinkou C. albi cans, pričom  došlo  k trojnásobnému poklesu vaginálnej  kvasinkovej infekcie  (Hilton,  Isenberg  et al. 1992).

Onkológia

Probiotické kmene LA-5® a BB-12® produkujú látky, ktoré majú silné  protizápalové   a  antimutagénne vlastnosti (Klaver and van der Meer 1993; Lo, Yu et al. 2002; Lo, Yu et al. 2004; Matsumoto and Benno 2004), in vitro inhibujú rast a delenie rakovinových buniek myší (Abd  el-Gawad,  el-Sayed et al. 2004; Roller, Rechkemmer et al. 2004), znižujú počet nádorov potkanov v porovnaní  s kontrolou  (Femia, Lu ceri et al. 2002) a inhibujú taktiež rast a delenie ra kovinových buniek pochádzajúcich z karcinómu  prsníka (Biffi, Coradini  et al. 1997). Uvedené výsledky zistené in vitro a na zvieracích modeloch, či tkanivo vých kultúrach sa predbežne  testovali aj in vivo.

V randomizovanej dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej  štúdii na 30 neutropenických pacientoch, ktorý sa podrobovali  cytoreduktívnej chemoterapii z dôvodu akútnej leukémie sa probiotikum obsahujúce LA-5® a BB-12® podávalo 30 dní od začiat ku chemoterapie  (3x denne 2 kapsule obsahujúce 4×109 životaschopných buniek). Zisťovalo sa oddialenie výskytu  infekcií.  Podávaním  probiotických kmeňov LA-5® a BB-12® sa dosiahlo preukazné oddia lenie výskytu horúčok (z 8 na 10 dní v priemere), čo zvyšuje pravdepodobnosť  prežitia u týchto pacientov, ktorí sú extrémne náchylní  na infekcie (Ellegaard, Peterslund et al. 1992)

Pooperačné komplikácie a rekon valescencia chirurgických pacientov

V randomizovanej dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej  štúdii sa zistilo, že podávanie  synbiotického preparátu  obsahujúceho probiotické  kmene LA-5® a BB-12® kriticky chorým pacientom môže viesť k významnej zmene mikrobiálneho  zloženia tráviaceho traktu, avšak tieto pozitívne zmeny sa počas dvojtýždňového sledovania neprejavili klinicky (Jain, McNaught  et al. 2004). V ďalšej štúdii sa zistilo, že aplikáciou optimalizovaného programu starostlivosti, ktorý zahŕňal užívanie probiotík zahájené už pred operáciou  (LA-5® a BB-12®), došlo k zlepšeniu rekonvalescencie pacientov po resekcii čreva (Anderson, McNaught  et al. 2003). Avšak iná štúdia ukázala, že užívanie  synbiotika  s obsahom  LA-5® a BB-12® sa neprejavilo v zmene črevnej bariéry u chirurgických pacientov. Nedošlo k ovplyvneniu bakteriálnej translokácie a septických komplikácií  chirurgických  pa cientov (Anderson, McNaught  et al. 2004).

Infekcia Helicobacter pylori

Predbežné výsledky z humánnych  klinických  štúdií naznačujú, že probiotiká  síce neodstránili patogén, potlačili  však jeho rast a vzniknutý zápal žalúdka. Miesto probiotík pri liečbe infekcie H. pylori je hlavne pri zvyšovaní „compliance“  pacienta najmä vďaka odstráneniu vedľajších účinkov počas eradikačnej  liečby.  Probiotiká  môžu ovplyvňovať   sa motnú infekciu H. pylori, pričom sa taktiež zistil ich preventívny účinok voči infekcii H. pylori (Gotteland, Cruchet et al. 2005).

Zistilo sa, že podávanie  LA-5® a BB-12® je účinné v potláčaní infekcie H. pylori. Šesťtýždňové užívanie LA-5® a BB-12® viedlo k výraznej redukcii množstva H. pylori dokázaného  pomocou  stanovenia urázovej aktivity u 70 asymptomatických dobrovoľníkov  infikovaných H. pylori. Biopsie niektorých častí žalúdka ukázali signifikantne znížený obsah H. pylori ako aj menší rozsah zápalu  žalúdka  v porovnaní  s placebom. Užívanie probiotík neviedlo k eradikácii H. py lori, avšak popísané potlačenie infekcie a udržiavanie nižších koncentrácií H. pylori je pravdepodobne výsledkom imunostimulačných vlastností použitých probiotických  kmeňov (Wang,  Li et al. 2004).

Preukazne viac pacientov ukončilo týždňovú eradikačnú terapiu H. pylori ak k štandardnej liečbe užívali LA-5® a BB-12® (67% vs. 44%). V skupine užívajúcej probiotiká sa znížil aj výskyt bežne sa vyskytujú cich vedľajších účinkov terapie, ako je zvracanie, zápcha, hnačka, čí kovová  chuť v ústach. Úspešnosť eradikácie H. pylori bola preukazne vyššia v lieče nej skupine užívajúcej probiotiká.  Eradikačná  tera pia spôsobuje pokles bifidobaktérií  v stolici. Avšak po štvortýždňovom podávaní  probiotík došlo k obnove percentuálneho  zastúpenia  bifidobaktérií  medzi anaeróbmi prítomnými v stolici pacientov (podrobnejšie v inej kapitole) (Sheu, Wu et al. 2002).

Ulcerózna kolitída a pouchitída

Vytvorenie  ileo-pouch  anastomózy  predstavuje od roku 1980 dobre známy chirurgický postup usku točnený za účelom vytvorenia funkčného panvového rezervoáru po kolektómii (odstránenie hrubého čreva a/alebo jeho povrchu v oblasti análneho sfinktera), v prípade  chronickej ulceróznej kolitídy. Hlav ným problémom tohto zákroku je akútny a chronický zápal ileo-pouchu pouchitída, u viac ako 60% pa cientov, ku ktorému dôjde v istom čase po operácii. Jednou z príčin tejto pooperačnej komplikácie je porušenie mikrobiálnej ekológie v tejto časti čreva.

Experimentálne sa dokázalo,  že LA-5® a BB-12® sú v kombinácii  s prebiotikom  účinné v redukcii experimentálne navodenej kolitídy u potkanov (Schultz, Melchner  et al. 2002), pritom sa na molekulárnej, ako aj histologickej úrovni dokázalo  zvýšenie diverzity črevnej mikroflóry  a potlačenie  zápalu čreva (Schultz, Munro et al. 2004). V randomizovanej dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej štúdii u 16 operovaných pacientov s vy tvoreným ileálnym pouchom po odstránení hrubého čreva z dôvodu ulceróznej kolitídy sa zistilo, že len živé probiotické  baktérie  LA-5® a BB-12® sú účinné v redukcii  počtu stolíc u pacientov  s pouchitídou  (Laake, Bjorneklett et al. 1999). Endoskopia ukázala, že LA-5® a BB-12® zlepšujú stav pacientov  s pouchitídou potlačením existujúceho zápalu.  Počas liečby  sa u 60% pacientov zvýšil počet prítomných bifidobaktérií  (Laake, Line et al. 2003).  Vplyvom probiotík došlo k preukázateľnému zníženiu nedobrovoľnej defekácie, úniku stolice, abdominálnych  kŕčov (kategória  I), počtu a konzistencie stolíc (kategória  II) a konzistencie mucínu a nutkaní na stolicu (kategória  III). Pritom nedošlo k preukázateľným zmenám kolonizácie hubami ak zmene pH obsahu čreva (Laake, Bjorneklett et al.

2005). V skupine pacientov užívajúcich LA-5® a BB-12® došlo k výraznému zlepšeniu stavu pouchitídy na úro veň, ktorá sa považuje za neaktívny stav pouchitídy, hoci nedošlo k preukazným  histologickým zmenám (Laake, Line et al. 2004).

Atopická dermatitída

Podávaním BB-12® dochádza  k redukcii rozsahu a závažnosti atopického ekzému dojčiat prostredníctvom zmiernenia alergického zápalu  (podrobnejšie v inej kapitole) (Isolauri, Arvola et al. 2000). Uvedené výsledky predstavovali prvý klinický dôkaz, že špecifické probiotické  kmene sú schopné upraviť zmeny spôsobené alergickým zápalom. Tieto výsledky naznačili, že probiotiká môžu ovplyvniť zápalovú odpoveď aj mimo čreva a priaznivo pôsobiť v období, keď formujúci sa imunitný systém prichádza do kontaktu  s novými  antigénmi.

Podávanie BB-12® upravuje  zloženie črevnej mikroflóry počas prechodu na pevnú stravu spôsobom, ktorý prispieva k zmierneniu symptómov atopického ekzému (podrobnejšie  v inej kapitole) (Kirjavainen, Arvola et al. 2002).

Záver

Cieľom  tohto príspevku  je viac-menej  vyčerpá-

vajúcim spôsobom  ukázať na príklade jedných z najštudovanejších a v praxi najpoužívanejších pro biotických kmeňov, rozsah aktuálneho stupňa poznania, aby si bolo  možné predstaviť  nesmiernu šírku  základného   výskumu,  ktorá sa  uskutočňuje s cieľom  charakterizovať  uvedené probiotické  baktérie najmä v ich vzťahu k hostiteľovi. Následné placebom kontrolované klinické štúdie dokumentujú účinok LA-5® and BB-12® na ľudské zdravie.

Hoci existujú zdraviu prospešné účinky probiotic kých kmeňov,  ktoré sa  prejavujú   generalizovane u konzumentov bez ohľadu na ich vek, či zdravotný stav, konkrétne klinické účinky a ich rozsah sú závis lé od použitého kmeňa, čo je zrejmé aj z vyššie uvedených faktov. Na skutočné pochopenie  mechaniz mov účinku a spôsobu pôsobenia  konkrétnych pro biotických baktérií sú nutné ďalšie sledovania, ktoré časom prinesú hlbšie pochopenie  miesta probiotík v liečebných postupoch, ako aj vzťahu makroorga nizmov a mikroorganizmov.

Kombinácia týchto dvoch probiotických kmeňov sa nachádza v prípravku Probio-fix®.

Doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc.

Ing. Gabriela Butášová

S&D Pharma Ltd., S&D Pharma Slovakia, Šaštínska 24, 84105 Bratislava