Probiotiká vo veterinárnej medicíne

Probiotiká možno veľmi efektívne využívať vo výžive, prevencii a terapii chorôb hospodárskych zvierat, predovšetkým mláďat.

Aplikáciou probiotík sa optimalizujú tráviace procesy, čím sa znižuje riziko výskytu porúch trávenia, ktoré vytvárajú predispozíciu pre uplatnenie sa podmienene patogénnych alebo patogénnych mikroorganizmov. Optimalizácia tráviacich procesov probiotikami sa u zvierat prejavuje aj rastovo-stimulačným účinkom a zvýšením hmotnostných prírastkov. Choroby tráviaceho a dýchacieho traktu mláďat hospodárskych zvierat sú najzávažnejším zdravotným, ale aj ekonomickým problémom chovateľov. Uvedené choroby sú sprevádzané vysokou chorobnosťou, úhynom a vysokými nákladmi na ich terapiu, čo výrazne znižuje efektívnosť chovu, a preto je pre chovateľa veľmi dôležitá najmä účinná prevencia.

Probiotiká sa veľmi dobre osvedčili v prevencii diarhoického syndrómu ciciakov (Depta, 1998) a teliat dietetickej a bakteriálnej etiológie, ale objavujú sa aj údaje o ich účinnosti v prevencii hnačiek spôsobených rotavírusmi. V terénnom experimente bolo zaznamenané výrazné zníženie úhynu ciciakov a odstavčiat pri preventívnom podávaní potencovaných probiotík v porovnaní s aplikáciou antibiotík (Gancarčíková a kol., 2002) a u teliat znížila aplikácia probiotického prípravku na báze L. casei počas prvých troch dní života ich chorobnosť a náklady na liečivá o viac ako 30% a úhyn o viac ako 50% . Probiotiká možno efektívne využiť aj v prevencii chorôb hydiny. Ich aplikáciou sa dosiahli pozitívne výsledky v prevencii chorôb tráviaceho traktu kurčiat spôsobených salmonelami (Nemcová a kol., 2003.) Následne tak môže klesnúť počet ľudí, ktorých by inak ohrozila .

Vzhľadom k systémovým účinkom by sa u zvierat mohli probiotiká uplatniť aj pri respiračnom syndróme teliat a prasiat, bolo by však potrebné tieto možnosti systematicky študovať. Objavili sa aj údaje o možnostiach využitia probiotík pri chorobách mliečnej žľazy u hovädzieho dobytka, čo by umožnilo redukovať používanie antibiotík.

Probiotiká sa môžu účinne využívať aj vo výžive, prevencii a terapii chorôb domácich zvierat. Uplatnenie nachádzajú v gastroenterológii malých zvierat. Boli získané poznatky o pozitívnych účinkoch probiotík u psov a mačiek. Hlavným zámerom ich aplikácie je stabilizovať črevnú mikroflóru, podporiť tráviace procesy a pozitívne ovplyvniť imunitný systém. Ich aplikácia u psov zredukovala problémy s hnačkami (Zentek a Pascher, 2004). Podávanie kmeňa Lactobacillus casei AD1 pozitívne ovplyvnilo črevnú mikroflóru zdravých i chorých psov postihnutých chorobami tráviaceho traktu (Strompfová a kol., 2004). Objavujú sa aj údaje o možnostiach využitia laktobacilov na probiotické účely u králikov (Simonová a Lauková, 2004).

Aplikácia probiotík malým zvieratám by mohla byť vhodná aj pri liečbe antibiotikami. Podávanie probiotík počas terapie antibiotikami a po nej môže minimalizovať ich vedľajšie účinky, zabrániť vyvolaniu hnačky, uľahčiť rekolonizáciu tráviaceho traktu, podporiť tráviace procesy a imunitný systém.

MVDr. A Bomba, PhD.
Ústav gnotobiológie a prevencie chorôb mlá
ďat Univerzity veterinárskeho lekárstva, Košice