Kolagenózna kolitída

Probiotická liečba kolagenóznej kolitídy: randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia s kmeňmi Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium animalis subsp. lactis

Probiotická liečba môže byť efektívna pri ochoreniach týkajúcich sa črevnej mikroflóry a intestinálnych zápalov. Predpokladá sa, že pri kolagenóznej kolitíde (CC) zohráva potenciálne patogénnu úlohu črevná mikroflóra. Efekt probiotickej liečby pri CC nie je  známy. Cieľom tejto štúdie bolo zistiť klinický efekt liečby kmeňmi Lactobacillus acidophilus LA-5 a Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 (AB-Cap-10) u pacientov s CC.

Materiál a metódy

Pacienti s CC a hnačkou boli v dvojito zaslepenej a placebom kontrolovanej štúdii náhodne rozdelení po dobu 12 týždňov  v pomere 2:1 do dvoch skupín: skupina s podávanými probiotikami (AB-Cap-10) a skupina, ktorej bolo podávané placebo. Prvoradým cieľom bolo redukovať frekvenciu vyprázdňovania čreva týždenne o ≥ 50%. Druhým cieľom bolo dosiahnuť zmeny vo frekvencii vyprázdňovania, konzistencii stolice, histopatológii a abdominálnych (bloating) opuchoch a bolestiach.

Výsledky

29 pacientov bolo randomizovaných nasledovne: 21 do skupiny s probiotikami a  8 do skupiny s placebom. Redukcia frekvencie vyprázdňovania o ≥ 50% za týždeň sa zistila u 6 z 21 (29%) pacientov užívajúcich probiotiká a u 1 z 8 (13%) pacientov užívajúcich placebo (P=0,635). Medzi podávaním placeba a probiotík neboli pozorované žiadne zmeny, ktoré by sa týkali druhého cieľa, teda zmien vo frekvencii vyprázdňovania, konzistencii stolice, histopatológii a abdominálnych (bloating) opuchoch a bolestiach.

Analýzy uskutočnené po skončení štúdie ukázali redukciu frekvencie vyprázdňovania čreva za týždeň  z 32 (rozpätie 18 až 84) na 23 (rozpätie 11 až 56; P<0,005), redukciu počtu dní s tekutou stolicou za týždeň zo 6 dní (rozpätie 0-7 dní) na 1 deň (rozpätie 0-7 dní; P<0,005), a nárast počtu dní v týždni s tuhou stolicou (P<0,05) v AB-10-Cap skupine s probiotikami.

Záver

AB-10-Cap nemala žiadny preukázateľný efekt na stanovené ciele. Neskoršie analýzy demonštrovali zlepšenie klinických symptómov v AB-10-Cap skupine, čo poukazuje na fakt, že užívanie probiotík môže potenciálne ovplyvniť priebeh CC.