Perspektívy využitia probiotík v pediatrii

Probiotiká sa javia ako perspektívny preventívny, ale i liečebný „nástroj“ do budúcnosti, hoci nie všet ky mechanizmy ich účinku a konkrétne definované efekty sú dnes známe. Takmer denne pribúdajú nové poznatky o ich pozitívnych účinkoch na ľudský organizmus. Bude potrebné ešte presnejšie definovať možné použitie probiotík u imunokompromitova ných jedincov, u nezrelých detí ale i pri sepse.

Experimentálne je dokázané, že probiotiká produkujú vazoaktívne substancie, medzi nimi aj také, ktoré majú účinok ako ACE inhibítory (FitzGerald, Murray et al. 2004). Existujú povzbudzujúce štúdie i u ľudí, kde po podávaní monokultúr probiotík sa dosiahol pokles krvného tlaku o 10-20 mmHg (Seppo, Jauhiainen et al. 2003).

Z vybraných kmeňov laktobacilov bude pripra vená orálna vakcína, schopná ochrániť pred rota vírusovou infekciou i pred Helicobacter pylori a schopná znášať kyslé prostredie natoľko, aby sa nepoškodená dostala zažívacím traktom až do čriev, kde sa jej účinky môžu prejaviť naplno. Orál ne vakcíny sa môžu podávať omnoho ľahšie ako injekčné a mávajú menšie vedľajšie účinky. V rámci riešenia budú tiež navrhnuté nové možnosti liečby IBD (Mercenier 2000).

Ďalšie možnosti vo zvýšení efektivity špecifických účinkov probiotík sa ukazujú v použití tzv. potenciovaných probiotík a synbiotík (napr. omega-3-mastnými nenasýtenými kyselinami, vitamínom E, či zinkom) (pozri tiež kapitolu 4.).

Akné, komplikácia, ktorá najmä psychicky trápi mnohých adolescentov i niektorých dospelých (napr. pri vysadení hormónovej antikoncepcie), je tiež oblasťou, kde sa s rôznym úspechom môže regulačná funkcia probiotík využiť. Pre túto indikáciu existujú už aj komerčne dostupné synbiotíká a výskum v tejto oblasti sa sľubne rozvíja.

Prevencia syndrómu prerastania kandidami (CRC candida related complex), napr. po liečbe antibio tikami, ako postgastroenteritický syndróm, u diabeti kov, obéznych, pri obstipácii, chudnutí ale i depre siách je dôležitou súčasťou liečby týchto stavov a prevencie vzniku iných porúch zdravia. Aj toto je oblasť, kde prebieha výskum zameraný na možné benefity probiotík.

Pri stavoch s postinfekčnou svalovou dysfunkciou intestinálnych svalov, pri gastroparéze je možné využiť stimulačné účinky probiotík (L. paracasei, L. johnsonii, B. longum, B. lactis) (Verdu, Bercik et al.

2003). Enright podáva prehľad (asi 1000) publiko vaných správ pre možné oblasti využitia probiotík a ich efektov napr. pri chronickom únavovom syndróme, či pri stavoch so svalovou slabosťou (Enright 2000).

Regulačné a stimulačné účinky probiotík sa testujú aj pri stavoch, kde je potrebné komplexné pôso benie na dysbalanciu, či dysreguláciu viacerých systémov. Takýmito oblasťami sú napríklad diabetes mellitus, celiakia, obezita, ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), či poruchy spánku rôznej ge nézy, dokonca aj libida. Vychádza sa aj z toho, že viaceré kmene probiotík majú pleiotropný účinok na aktivitu mnohých cytokínov (napr. dobre je preskú maný efekt na TNF i niektoré interleukíny). Pomocou cytokínov sa reguluje aj cirkadiálny cyklus a dialóg na osi „mozog-črevo“ je obojstranný a veľmi inten zívny. Pomocou štiepenia antigénov a inaktivácie metabolitov (ktoré môžu mať vazoaktívnu, či neuromodulačnú funkciu), vznikajúcich pri metabolizme a trávení v tráviacom trakte, sa predpokladá aj efektívna účinnosť probiotík a prebiotických substancií v ovplyvnení uvedených komplexných dejov.

Doposiaľ publikované práce referujú väčšinou o priaznivom účinku na tieto poruchy, avšak chýba dostatok vedeckých údajov (dvojité slepé placebom kontrolované štúdie) overených na dostatočnom počte probandov (multicentrické kontrolované štúdie) (Rhee and Kim 1987; Brown, Price et al. 1990; Bengmark 1998; Brudnak 2002; Harding, Judah et al. 2003; Kamm, Hoppe et al. 2004; De Angelis, Rizzello et al. 2006).

Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
MUDr. Vanda Kaletová
MUDr. Viktória Halušková

II. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, SNP 1, 04011 Košice