Pooperačné komplikácie a rekonvalescencia chirurgických pacientov

Podávanie synbiotika obsahujúceho Lactobacillus LA-5® a Bifidobacterium BB-12® pozitívne ovplyvnilo mikrobiálne zloženie tráviaceho traktu kriticky chorých pacientov

Randomizovaná dvojito zaslepená placebom kontrolovaná štúdia na 90 pacientoch prijatých na jednotku intenzívnej starostlivosti. Počas hospitalizácie dostávali kriticky chorí pacienti buď placebo alebo synbiotikum obsahujúce probiotické kmene LA-5® a BB-12® trikrát denne 1 kapsulu (12×109 živých baktérií). Zisťovala sa kolonizácia tráviaceho traktu v deň 1, 8 a 15, ak to bolo možné. Permeabilita čreva sa stanovovala v deň 1 a 8 a status systémového zápalu sa stanovoval pomocou sérových hladín C-reaktívneho proteínu v deň. Zaznamenávali sa septické komplikácie.

Po týždni mali liečení pacienti užívajúci synbiotikum preukazne nižší výskyt potenciálne patogénnych baktérií ako aj početnosť mikroorganizmov prítomných v ich nosogastrálnych aspirátoch v porovnaní s kontrolou. Nezistili sa žiadne rozdiely črevnej permeability, septických komplikácií alebo mortality. Podávanie synbiotického preparátu obsahujúceho probiotické kmene LA-5® a BB-12® kriticky chorým pacientom môže viesť k významnej zmene mikrobiálneho zloženia tráviaceho traktu, avšak tieto pozitívne zmeny sa počas dvojtýždňového sledovania neprejavili klinicky.

Rekonvalescencia pacientov po resekcii čreva sa zlepšila aplikáciou optimalizovaného programu starostlivosti, ktorý zahŕňal užívanie probiotík zahájené už pred operáciou.

Randomizovaná štúdia porovnávajúca 10 bodový optimalizovaný program chirurgickej starostlivosti so štandardnou starostlivosťou u 25 pacientov, ktorí podstúpili resekciu hrubého čreva. Pooperačné kritéria zahrňovali silu stisku, pľúcnu spirometriu, bolesť, únavu, pohyblivosť, príjem stravy a dĺžku hospitalizácie. Optimalizovaný program chirurgickej starostlivosti zahrňoval podávanie symbiotika zahrňujúceho probiotické kmene LA-5® a BB-12® 7 dní pred chirurgickým zákrokom. Líšila sa aj anestéza a analgézia počas operácie, podávalo sa viac kyslíka, pričom analgézia nebola intravenózna ale epidurálna. Po operácií dostávali pacienti menej morfia, kontinuálnu 36 h epidurálnu infúziu a vykonávali sa s nimi prechádzky.

Optimalizovaný chirurgický program zahrňujúci podávanie probiotika viedol k nezmenenej sile stisku ruky, k skoršej mobilizácii, k preukazne menšej bolesti a únave. Pacienti v skupine s optimalizovanou starostlivosťou boli hospitalizovaní kratšie a po operácii tolerovali bežnú stravu skôr ako pacienti v kontrolnej skupine. Optimalizácia zahrňujúca užívanie probiotík zlepšila fyzické a psychické funkcie pacientov počas skorého pooperačného obdobia.

Bakteriálna translokácia a septické komplikácie chirurgických pacientov sa užívaním synbiotika obsahujúceho Lactobacillus LA-5® a Bifidobacterium BB-12® nezmenili.

Do randomizovanej dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej štúdii sa zahrnulo 137 pacientov 2 týždne pred ich plánovanou abdominálnou operáciou. Pacienti dostávali buď placebo alebo synbiotikum obsahujúce probiotické kmene LA-5® a BB-12® trikrát denne 1 kapsulu (12×109 živých baktérií). Mikrobiologickej analýze sa počas operácie podrobil odobratý nosogastrálny aspirát, mezenterické lymfatické uzliny a scrapings terminálneho ilea. Pred operáciou a po operácii v deň 1 a 7 sa odobralo sérum a v ňom sa stanovili hladiny C-reaktívneho proteínu, IL-6 a antiendotoxínové protilátky. Zaznamenávala sa septická morbidita a mortalita.

Nezistili sa žiadne preukazné rozdiely medzi skupinou užívajúcich synbiotikum a kontrolnou skupinou v bakteriálnej translokácii, kolonizácii črevného traktu, systémovom zápale alebo septických komplikáciách. V tejto štúdii sa užívanie synbiotika neprejavilo zmenou črevnej bariéry u chirurgických pacientov.